Súťaž Bory Mall 2-4.6.2017

Súťaž Bory Mall 2-4.6.2017

Výhercovia:

Tablet Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G: Andrea Farbulová, Pezinok

Tablet Prestigio MultiPad Wize 3037 3G: Jozef Tkáč, Bratislava

Mini počítač s klávesnicou: Martin Valach, Bratislava

polročné predplatné mobilnej televízie touchTV

1. Veronika Gregušková, Bratislava
2. Rastislav Kytka, Bratislava
3. Lucia Scharingerová, Bratislava
4. Lenka Richnáková, Bratislava
5. Peter Drienovský, Bratislava
6. Štefan Knotik, Bratislava
7. Dominika Stehlíková, Kuchyňa
8. Katarína Kánová, Bratislava
9. Renata Ivanova, Bratislava
10. Lenka Rybánska, Bratislava
heslo do aplikácie Vám bude zaslané prostredníctvom emailu, resp. SMS

balík DVD

1. Viera Chocholáčková, Bernolákovo
2. Lucia Poncerová, Lozorno
3. Miriam Stehlíková, Kuchyňa
4. Libuša Puškárová, Stupava
5. Katarína Durec, Bratislava
6. Mariana Valachová, Bratislava
7. Mária Kovačičova, Bratislava

 

Výhry budú zaslané poštou.
--------------------

 

 

Štatút súťaže
„Súťaž ku dňu detí - Bory Mall“

I. – Účel súťaže

1. Názov súťaže je „Súťaž ku dňu detí – Bory Mall". Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora služieb vyhlasovateľa.

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Súťaž ku dňu detí – Bory Mall“ je SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava.

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. – Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž s názvom „Súťaž ku dňu detí – Bory Mall“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 2.6.2017 – 4.6.2017.

IV. – Pravidlá súťaže

1. „Súťaž“ sa uskutoční v termíne od 2.6.2017 – 4.6.2017.

2. Do „súťaže“ bude zaradený každý, kto odpovie na otázku a zároveň vyplní kontaktný/súťažný formulár. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. – Výhry
1. cena: 1x tablet Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G
2. cena: 1x tablet Prestigio MultiPad Wize 3037 3G
3. cena: 1x mini počítač Rikomagic MK802 IV + klávesnica
4. – 10. cena: balík DVD
11. – 20. cena: polročné predplatné mobilnej televízie touchTV

Ceny do súťaže venuje spoločnosť SATRO s.r.o.

VI. - Žrebovanie

Žrebovanie výhercov „Súťaže“ sa uskutoční 5.6.2017. Vyžrebujeme 20 výhercov. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.satro.sk a https://www.facebook.com/SATRO.digitalna.televizia.internet/ od 6.6.2017. Výhry výhercom budú doručené slovenskou poštou na poštové adresy vyplnené v kontaktnom formulári. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá táto výhra v prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. – Účasť v súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátori súťaže sú oprávnení uverejniť mená výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátorov súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním, rovnako neposkytuje záruku na výhry.

X. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 31.5.2017